1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu

1.   Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu Sonuç Bildirgesi
13-15 Eylül 2011- KARAMAN
 

Türkiye’de yöresel zenginliği bulunan kırsal destinasyonlar sayıca fazla olduğu halde kırsal turizm henüz yaygınlaşmış ve kurumsallaşmış bir turizm çeşidi değildir. Kentlere yakın olan kırsal alanlarda günübirlik rekreasyon etkinlikleri dikkat çekerken, kırsal yerleşimlerde konaklamalı etkinliklere nadiren rastlanmaktadır. Bu turizm çeşidi kırsal kesimde yeni iş ve istihdam imkanlarının yaratılması kadar, doğal ve kültürel kaynak değerlerimizin ortaya çıkarılması ve kırsal mirasın korunmasına da hizmet etmektedir. Kırsal peyzaj değeri yüksek, yerel kültür özelliklerinin korunduğu özgün yöresel ürünlere sahip kırsal yerleşimlerin bir yandan tarımsal faaliyetler sürdürülürken aynı zamanda turizm amaçlı değerlendirilmesi, kırsal ekonomiyi çeşitlendirecek ve dinamizm kazandıracaktır.
 
Günümüzde kırsal turizm ile ilgili konular çeşitlenmiş ve ortaya çıkan sorunlar farklılaşmıştır. Bu nedenle ulusal ölçekte konunun akademisyenler, uygulamacılar ve ilgili kişiler tarafından tartışılması amacıyla 13-15 Eylül 2011 tarihleri arasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ‘nde ’nde “1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu” düzenlenmiştir.
 
Kırsal turizmin ülkemizdeki mevcut durumunu ortaya koymak ve gelecekteki uygulama ve araştırma çalışmalarını yönlendirmek amacıyla 13-15 Eylül 2011 tarihleri arasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ‘nde düzenlenen “1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu” na Türkiye Bilimsel ve Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Karaman Valiliği, Karaman Belediye Başkanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırsal Turizm Derneği, Karaman Bilim ve Araştırma Merkezi katkı sağlamıştır.
Sempozyumda iki gün boyunca 14 oturumda 81 bildiri sunulmuş ve kapanış oturumundaki değerlendirme konuşmaları ile sempozyum sona ermiştir. Sempozyum kapsamında bir günlük gezi programı gerçekleştirilmiştir.
 

 


Sempozyuma bildiri ile katkı veren konuşmacıların coğrafi dağılımına bakıldığında; tüm bölgelerimizden temsilcilerin olduğu görülmüştür. Üniversite bazında ise toplam;
1.    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2.    Selçuk Üniversitesi
3.    KTO Karatay Üniversitesi
4.    Anadolu Üniversitesi
5.    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
6.    Ankara Üniversitesi
7.    Gazi Üniversitesi
8.    Atılım Üniversitesi
9.    Aksaray Üniversitesi
10.Erciyes Üniversitesi
11.Nevşehir Üniversitesi
12.Cumhuriyet Üniversitesi
13.Trakya Üniversitesi
14.Kırklareli Üniversitesi
15.Namık Kemal Üniversitesi
16.Marmara Üniversitesi
17.İstanbul Üniversitesi
18.Boğaziçi Üniversitesi
19.Koç Üniversitesi
20.Kadir Has Üniversitesi
21.Uludağ Üniversitesi
22.Balıkesir Üniversitesi
23.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
24.Kocaeli Üniversitesi
25.Sakarya Üniversitesi
26.Düzce Üniversitesi
27.Abant İzzet Baysal Üniversitesi
28.Bartın Üniversitesi
29.Karabük Üniversitesi
30.Kastamonu Üniversitesi
31.Ordu Üniversitesi
32.Sinop Üniversitesi
33.Gümüşhane Üniversitesi
34.Gaziosmanpaşa Üniversitesi
35.Artvin Çoruh Üniversitesi
36.Akdeniz Üniversitesi
37.Süleyman Demirel Üniversitesi
38.Mustafa Kemal Üniversitesi
39.Çukurova Üniversitesi
40.Muğla Üniversitesi
41.Ege Üniversitesi
42.Adnan Menderes Üniversitesi
43.Dokuz Eylül Üniversitesi
44.Afyon Kocatepe Üniversitesi
45.Atatürk Üniversitesi
46.İnönü Üniversitesi
47.Bitlis Eren Üniversitesi
48.Ardahan Üniversitesi
49.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
50.Dicle Üniversitesi
51.Adıyaman Üniversitesi
 
olmak üzere 51 üniversite ve altı adet Araştırma Enstitülerinden katılım gerçekleşmiştir. Diğer yandan sempozyuma 110 akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcı katılmıştır.
 
Sempozumda sunulan bildirilerin konuları; kırsal turizmin önemi ve etkileri, kırsal turizm ve kırsak kalkınma ilişkisi, kırsal turizm ile bütünleşen turizm türleri, Dünya ‘da ve Türkiye ‘de kırsal turizm örgütlenmesi, Dünya ‘da ve Türkiye ‘de kırsal turizm politikası, Dünya’da kırsal turizmin başarılı örnekleri, Türkiye kırsal turizm üzerinde yoğunlaşmıştır.
 
Sempozyumda sunulan bildiriler ve oturumlarda katılımcıların ortaya koyduğu katkılar ışığında şekillenen SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ aşağıda sunulmuştur.
1.   İlki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ulusal Kırsal Sempozyumu ‘nun önümüzdeki yıllarda da bilimsel toplantılar, çalıştay, atölye çalışmaları şeklinde farklı illerde üniversitesi, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kurumların işbirliği ile devamı sağlanmalıdır.
2.    Kırsal turizmde pazarlama stratejilerinin belirlenmesi yönelik planlar yapılmalıdır.
3.    Kırsal turizmin desteklenmesine önem verilmelidir.
4.    Kırsal turizmin pazarlamasına ilişkin ulusal kapasiteler geliştirilmelidir.
5.    Yerel halk, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kurumlarında kırsal turizm ile ilgili kişiler eğitilmelidir.
6.    Kırsal turizm ile ilgili AR-GE çalışmalarına önem verilmeli ve destek sağlanmalıdır.
7.    Kırsal turizm ile ilgili olarak veri toplama, standart geliştirme ve raporlama aşamalarının tamamına gerekli düzeyde işlevsel bir katılım sağlanmalıdır.
8.    Kırsal turizmin sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi için gerekli envanter, uygulama, izleme ve değerlendirme yöntem ve araçları konularında araştırmalar arttırılmalıdır.
9.    Kırsal turizme katkı sağlayacak örnek projeler desteklenmelidir.
10.Kırsal turizm ile ilgili resmi nitelikli bir sektörel rehber-yönerge-yönetmelik hazırlanmalıdır.

İletişim ve Şipariş: 0533 577 07 20